Tara (Nakshatras) | तारा (नक्षत्र)

in Uncategorized on June 18, 2022

TARA

The Nakshatra occupied by the Moon at the time of birth is called Janam Tara. The 10th nakshatra from the Janam tara is called Anujanma and the 19th is called Trijanma. All 3 nakshatras are ruled by the same planet e.g. for a person born when the Moon was in Hasta nakshatra, Hasta becomes the Janam Tara, Shravana becomes Anujanma and Rohini becomes, Trijanma. All the 3 nakshatras i.e. Rohini. Hasta and Shravana are ruled by the Moon.

•The 2nd nakshatra from the Janma Tara is called Sampat Tara.

•The 3rd nakshatra from the Janam Tara is called Vipat Tara.

•The 4th nakshatra from the Janma Tara is called Kshema Tara.

•The 5th nakshatra from the Janma tara  is called Pratyari Tara.

•The 6th nakshatra from the Janma tara is called Sadhak Tara.

•The 7th nakshatra from the Janma tara is called Nidhan or Vadha Tara.

•The 8th nakshatra from the Janma tara is called Mitra tara

•The 9th nakshatra from the Janma tara is called Param Mitra Tara.

Various Tara’s for Hasta constellation

 1st Round (Lord)2nd Round3rd Round
Janam Tara1.Hasta(Moon) (Janma Nakshatra )10. Shravana (Anujanma)19. Rohini   (Trijanma)
Sampat Tara1.Chitra (Mars)11. Dhanishta20. Mrigshira
Vipat Tara1.Swati (Rahu)12. Shabhisha21. Ardra
Kshema Tara1.Vishakha (Jupiter)13. Purva Bhadra Pada22. Punarvasu
Pratyari Tara1.Anuradha (Saturn)14. Uttara Bhadra Pada23. Pushya
Sadhak Tara1.Jyeshtha (Mercury)15. Revati24. Ashlesha
Vadha Tara1.Moola (Ketu)16. Ashwini25. Magha
Mitra Tara1.Purva Ashadha (Venus)17. Bharni26. Purva Phalguni
Param Mitra Tara1.Uttara Ashadha (Sun)18. Krittika27. Uttara Phalguni

Thus, for a person born in Hasta, transit of a planet through the Nakshatras of Mars (Sampat), Jupiter (Kshama), Mercury (Sadhak), Venus (Mitra) and Sun (Param Mitra) will give good results. Transit through the nakshatras of Rahu (Vipat), Saturn (Pratyari) and Ketu (Vadha) will give bad results while transit through the nakshatra of the Moon (Janam) will be neutral.

Tara Chart for various constellations

Conste-llation LordAshwini Magha Moola (Ketu )Bharani P. Phal P. Asha (Venus)Krittika U.Phal U.Asha (Sun)Rohini Hasta Shravan (Moon)Mrig Chitra Dhani-shta (Mars)Ardra swati Shat. (Rahu) P. Vasu Vishakha  P.Bh.pd  ( saturn)Pushy-a Anuradha U. Bh.pd (Jup)Ashlesha jyesghtha revati (Mercury )
KetuJanma        
VenusSampatJanma       
SunVipatSampatJanma      
MoonKshemaVipatSampatJanma     
MarsPratyarKshemaVipatSampatJanma    
RahuSadhakPratyarKshemaVipatSampatJanma   
JupiterVadhaSadhakPratyarKshemaVipatSampatJanma  
SaturnMitraVadhaSadhakPratyarKshemaVipatSampatJanma 
MercuryP.MitraMitraVadhaSadhakPratyarKshemaVipatSampatJanma
Ketu P.MitraMitraVadhaSadhakPratyarKshemaVipatSampat
Venus  P.MitraMitraVadhaSadhakPratyarKshemaVipat
Sun   P.MitraMitraVadhaSadhakPratyarKshema
Moon    P.MitraMitraVadhaSadhakPratyar
Mars     P.MitraMitraVadhaSadhak
Rahu      P.MitraMitraVadha
Jupiter       P.MitraMitra
Saturn        P.Mitra
Mercury         

Categories: Uncategorized